Ποδόσφαιρο

Κανένα πρόβλημα με την συμμετοχή στο πρωτάθλημα- Οι προβλεπόμενες κυρώσεις εαν…

ΤΤο μπλοκάρισμα του λογαριασμού της ΠΑΕ και κατ’ επέκαταση της εγγυητικής επιταγής ερμηνεύτηκε από ορισμένους ότι ο Ηρακλής δεν μπορεί να συμμετέχει στο πρωτάθλημα. Ακόμα και αυτό να ισχύει δεν τίθεται κανένα θέμα. Το iraklis1908.gr σας παρουσιάσει το σχετικό άρθρο της αδειοδότησης

Κατάλογος κυρώσεων για άδεια συμμετοχής στις εγχώριες διοργανώσεις ( Super League

-Football League

Τα κριτήρια για τη συμμετοχή στην Α’ Επαγγελματική Κατηγορία χωρίζονται σε:

α) υποχρεωτικά κριτήρια, η μη εκπλήρωση των οποίων οδηγεί σε απόρριψη της άδειας

συμμετοχής και

β) προαιρετικά κριτήρια, η μη εκπλήρωση των οποίων οδηγεί σε κυρώσεις κατά τα οριζόμενα στ

η παράγραφο 2 παρακάτω.

2Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα προαιρετικά κριτήρια (υπό την έννοια ότι η μη εκπλήρωσή των δεν οδηγεί σε απόρριψη της άδειας) ή/και παραβίασης των καταληκτικών ημερομηνιών υποβ ολής τους, τα όργανα λήψης αποφάσεων αδειοδότησης της ΕΠΟ μετά από εισήγηση του Διευθυντή

Αδειοδότησης μπορούν να επιβάλλουν τις ακόλουθες ποινές:

α) Μια προειδοποίηση

β)Μια έγγραφη επίπληξη

γ)Υποχρέωση εκπλήρωσης συγκεκριμένων προϋποθέσεων σε δεσμευτική καταληκτική

ημερομηνία.

δ)Πρόστιμο μέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€) σωρευτικά.

3 Ειδικότερα για την περίπτωση υποβολής ψευδών, ανακριβών ή/και παραπλανητικών στοιχείων προς εξασφάλιση άδειας συμμετοχής στις εγχώριες διοργανώσεις ,με γνώμονα την προστασία των διοργανώσεων και ενδεχόμενων συμφωνιών εμπορικής εκμετάλλευσης, στα πλαίσια ανάκλησης της άδειας θα επιβάλλονται κατ’ εξαίρεση, σε σχέση με την εκάστοτε ποινή,

οι κάτωθι κυρώσεις: Αφαίρεση τριών(3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του επόμενου πρωταθλήματος (Super

League- Football League)

Επιβολή προστίμου ύψους από 150.000€ έως 200.000€ στην περίπτωση που η παράβαση

αφορά οικονομικά κριτήρια και από 50.000€ έως 100.000€ για τις υπόλοιπες κατηγορίες

κριτηρίων.Το πρόστιμο θα πρέπει να καταβληθεί B κατά τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 23, παρ. 2α

του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ.Τα όργανα λήψης αποφάσεων αδειοδότησης της ΕΠΟ (ΠΟΑ –

ΔΟΑ) και ο Διευθυντής Αδειοδότησης δύνανται να παραπέμπουν στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ και στον Υπεύθυνο Άσκησης Πειθαρχικής Δίωξης κάθε άλλη παράβαση που υποπίπτει στην αντίληψή τους και αφορά παράβαση Κανονισμών της ΕΠΟ.

Most Popular

To Top