Ποδόσφαιρο Ηρακλής

Ζήτησε γνωμοδότηση από το διαιτητικό η Σούπερ Λίγκ(Έγγραφο)


Όπως αποκαλύπτει το Soccerplus, o πρόεδρος της Super League, Γ. Στράτος έστειλε την Τρίτη 9/5 στον πρόεδρο της ΕΠΟ Ι. Δρόσο και στον πρόεδρο του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ έγγραφο με το οποίο ζητεί να γνωμοδοτήσουν σχετικά με το πώς προσδιορίζεται ο όρος «εξόφληση».

Συγκεκριμένα στο έγγραφο της Super League αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «δεν προσδιορίζεται ο όρος «εξόφληση» (σ.σ. στον οικείο κανονισμό), με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δισεπίλυτα ερμηνευτικά ζητήματα.

Στο πλαίσιο αυτό και εξ αφορμής της υπ’ αριθμ. 2/2017 απόφασής σας αλλά και δεδομένου ότι η Super League καίτοι φέρει το βάρος «εκτέλεσης» της εν λόγω απόφασης δεν δικαιούται (ως μη διάδικος) να υποβάλλει αίτημα ερμηνείας αυτής ενώπιόν σας, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν ως «εξόφληση» νοείται η πλήρης, και ολοσχερής καταβολή του οικείου ποσού εντός των ως άνω προθεσμιών ή αν μπορεί να θεωρηθεί «εξόφληση» η εξ ολοκλήρου ή μερική πίστωση και κατά συνέπεια καταβολή του εν λόγω ποσού σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο των ως άνω προθεσμιών με τη συναίνεση του ποδοσφαιριστή (επί τη βάσει λ.χ. συμφωνητικού ρύθμισης της οφειλής μεταξύ της οφειλέτιδος ΠΑΕ με τον δανειστή ποδοσφαιριστή ή επί τη βάσει παράδοσης στον ποδοσφαιριστή αξιογράφων-λ.χ. συναλλαγματικών-πληρωτέων σε τέτοιο μεταγενέστερο των ως άνω προθεσμιών χρονικό σημείο)».

Most Popular

To Top